Relacje inwestorskie

Jesteśmy na giełdzie od 2011 roku

Ład korporacyjny

Spółka Igoria Trade S.A. wdrożyła Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz stopnia złożoności działalności. Na stronie internetowej Spółka udostępniła informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego (dalej: ZŁK) i o odstąpieniu od stosowania określonych zasad wraz z uzasadnieniem, do których nie wniesiono uwag.


Igoria Trade S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż stosuje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: ZŁK) w całości, poniższymi zastrzeżeniami.

I. Następujące zasady są stosowane przez Spółkę co do istoty, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj., Spółka stosuje je w zakresie proporcjonalny do skali i charakteru działalności.
ZASADA PRZEDMIOT ZASADY
§ 25 pkt 1 Częstotliwość posiedzeń rady nadzorczej
§ 27 pkt 1 Udostępnianie wyników oceny stosowania ZŁK
II. Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od stosowania następujących zasad ze względu na fakt, iż w ocenie Spółki ich stosowanie byłoby nieproporcjonalne do skali i charakteru działalności Spółki oraz byłoby nadmiernie uciążliwe i generowałoby dodatkowe koszty. W szczególności w ocenie Spółki dotychczasowy skład organu zarządzającego zapewnia prawidłowe zarządzanie, a dodatkowo rada nadzorcza sprawuje niezależną kontrolę nad działalnością Spółki.
ZASADA PRZEDMIOT ZASADY
§ 13 pkt 1 Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny
§ 53 – § 57 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta – nie dotyczy działalności Spółki