Relacje inwestorskie

Jesteśmy na giełdzie od 2011 roku

Ład korporacyjny

Spółka Igoria Trade S.A. wdrożyła zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect” z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz stopnia złożoności działalności. Na stronie internetowej Spółka udostępniła informacje o stosowaniu ww. zasad ładu korporacyjnego i o odstąpieniu od stosowania określonych zasad wraz z uzasadnieniem, do których nie wniesiono uwag.


Igoria Trade S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku w całości, z poniższymi zastrzeżeniami:
I. Następujące zasady są stosowane przez Spółkę co do istoty, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. Spółka stosuje je w zakresie proporcjonalny do skali i charakteru działalności.
ZASADA PRZEDMIOT ZASADY
§ 25 pkt 1 Częstotliwość posiedzeń rady nadzorczej: Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
II. Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od stosowania następujących zasad ze względu na fakt, iż w ocenie Spółki ich stosowanie byłoby nieproporcjonalne do skali i charakteru działalności Spółki oraz byłoby nadmiernie uciążliwe i generowałoby dodatkowe koszty. W szczególności w ocenie Spółki dotychczasowy skład organu zarządzającego zapewnia prawidłowe zarządzanie, a dodatkowo rada nadzorcza sprawuje niezależną kontrolę nad działalnością Spółki.
ZASADA PRZEDMIOT ZASADY
§ 13 pkt 1 Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny
III. Następujące zasady nie dotyczą działalności Spółki:
ZASADA PRZEDMIOT ZASADY
§ 53 – § 57 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta – nie dotyczy działalności Spółki