Wszystkie raporty

2022-03-25 Raport bieżący nr 5/2022 Igoria Trade S.A. Nałożenie kary upomnienia na IGORIA TRADE Spółkę Akcyjną

piątek,

IGORIA TRADE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku uchwałą nr 319/2022 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym w dniu 25 stycznia 2022 (raport EBI nr 2/2022) Spółka planowała opublikować raport roczny za 2021 rok w dniu 18 marca 2022 roku. W dniu 16 marca 2022 Spółka poinformowała o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku. Jako nowe termin publikacji raportów wskazano odpowiednio: 31 maja 2022 dla raportu rocznego za 2021 rok oraz 16 marca 2022 dla raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku (raport EBI nr 3/2022).

Wobec powyższego raport z IV kwartał 2021 r. został opublikowany przez Emitenta w dniu 16 marca 2022 r.

Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.