Wszystkie raporty

2012-06-29 Raport bieżący 10/2012 Zmiana stanu posiadania

piątek,

Data sporządzenia     2012-06-29
Raport bieżący nr     10/2012
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Zarząd Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Emitent powziął informację od InQbe sp. z o.o. (akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku zawartych w dniu 27 czerwca 2012 roku transakcji na rynku NewConnect nabył akcje Emitenta, zwiększając stan posiadania akcji Spółki do 41,38 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 3.920.000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 39,20% kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 3.920.000 głosów, tj. 39,20% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu ww. transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiada 4.138.000 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 41,38 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 4.138.000 głosów, tj. 41,38% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-06-29