Wszystkie raporty

2013-01-23 Raport bieżący 4/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

piątek,

Data sporządzenia     2013-01-23
Raport bieżący nr     4/2013
Podstawa prawna     Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
 
Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany – bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – zawarł w dniach 15-22 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których podmiot blisko związany nabył łącznie 155.887 akcji Emitenta IGORIA TRADE S.A. Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2013-01-23