Wszystkie raporty

2019-01-07 Raport bieżący nr 2/2019 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 stycznia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Pana Wojciecha Przyłęckiego, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o zbyciu łącznie 450.000 akcji Emitenta przez Pana Wojciecha Przyłęckiego.

Z przekazanych informacji wynika, iż Pan Wojciech Przyłęcki w dniu 4 stycznia 2019 roku zbył łącznie 450.000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenu: 0,59 PLN. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.