Wszystkie raporty

2019-02-19 Raport bieżący nr 15/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

wtorek,

Raport bieżący 15/2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512)(dalej: „Ustawa”), wpłynęło zawiadomienie, iż w dniu 14 lutego 2019 roku NVM TRADING Sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz”) dokonała zakupu, 200.000 akcji Spółki, stanowiących 0,71 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,71 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem transakcji NVM Trading Sp. z o.o. posiadała 6 800 000 akcji Spółki, reprezentujących 24,29 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji NVM Trading Sp. z o.o. posiada 7 000 000 akcji Spółki, reprezentujących 25,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 25,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.