Wszystkie raporty

2022-03-04 Raport bieżący 1/2022 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

piątek,

Raport bieżący z plikiem 1/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), w dniu 3 marca 2022 roku wpłynęło zawiadomienie od spółki Haprin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Akcjonariusz”) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.