Wszystkie raporty

2013-03-01 Raport bieżący 11/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

piątek,

Data sporządzenia     2013-03-01
Raport bieżący numer     11/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że otrzymał informację od Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, iż dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.000.000,10 zł (jeden milion dziesięć groszy) do kwoty 1.100.000,10 zł (jeden milion sto tysięcy złotych dziesięć gorszy) i obecnie dzieli się na 11.000.001 (jedenaście milionów jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
– 2.000.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego aktualny stan akcjonariatu kształtuje się następująco:
IQ Partners S.A. – 4.138.000 akcji – 37,62%
Krawczyk Jarosław – 3.062.329 akcji – 27,84%
IgoPay Sp. z o.o. – 1.000.000 akcji – 9,09%
Sumixam Ltd. – 562.809 akcji – 5,12%
pozostali akcjonariusze – 2.236.863 akcji – 20,34%

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpiła rejestracja zmian Statutu Emitenta.
Zmienił się §9. Statutu Spółki, który otrzymał następującą treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,10 zł (jeden milion sto tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

01.03.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu