Wszystkie raporty

2013-05-06 Raport bieżący 17/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.igoriatrade.com), na dzień 3 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012./li>
 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie_ZWZA_3_6_2013_Igoria_Trade_SA (pdf)
 2. Projekty uchwał na ZWZ (pdf)
 3. Formularz pełnomocnictwa (pdf)

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

06.05.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu