Wszystkie raporty

2013-12-23 Raport bieżący 36/2013 Igoria Trade S.A. otrzymała zezwolenie KNF jako Instytucja Płatnicza.

poniedziałek,

Data sporządzenia: 2013-12-23

Raport bieżący numer: 36/2013
 
Treść raportu: 
Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż na podstawie komunikatu z 202. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 20 grudnia 2013r., KNF jednogłośnie zezwoliła Spółce na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
Otrzymane zezwolenie jest ważnym krokiem w działalności Spółki i związane jest z rozszerzeniem działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych oraz konsekwencją realizacji strategii rozwoju Spółki. Zakres usług płatniczych objętych zezwoleniem obejmuje:
– przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
– wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
– przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
– przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
– przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
– świadczenie usługi przekazu pieniężnego.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".