Wszystkie raporty

2014-12-17 Raport bieżący nr 23/2014 Igoria Trade S.A. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, poprzez zamianę 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów serii B. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.350.000,10 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) do kwoty 1.600.000,10 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i obecnie dzieli się na 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

  • 2.000.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C nastąpiła rejestracja zmian Statutu Emitenta.

Zmienił się § 8. Statutu Spółki, który otrzymał następującą treść:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000,10 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda."
W załączeniu jednolity aktualny tekst Statutu Emitenta.

Załącznik:

  1. Statut Igoria Trade S.A..pdf

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5, 5a i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".