Wszystkie raporty

2015-07-09 Raport Bieżący nr 13/2015 Igoria Trade S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta.

W rezultacie zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Igoria Trade S.A. przedstawia się następująco:

㤠8.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.611.500,10 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy pięćset złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

  1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

  2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

  3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

  4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

  5/ 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.