Wszystkie raporty

2016-10-21 Raport Bieżący nr 13/2016 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A., w nawiązaniu do raportu EBI nr 8/2016, informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego.

W rezultacie uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, rejestr przedsiębiorców wskazuje aktualną wysokość i strukturę kapitału zakładowego Igoria Trade S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.000,10 zł i dzieli się na:

  1. 2.000.001 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  2. 8.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  3. 1.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  4. 5.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  5. 3.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.