Wszystkie raporty

2017-08-02 Raport Bieżąc nr 11/2017 Igoria Trade S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A., informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego.

W rezultacie uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, rejestr przedsiębiorców wskazuje aktualną wysokość i strukturę kapitału zakładowego Igoria Trade S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.200.000,10 zł i dzieli się na:

  • 2.000.001 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 8.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 1.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 5.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 3.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  • 3.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.