Wszystkie raporty

2018-04-12 Raport Roczny nr 4/2018 Igoria Trade S.A. Korekta raportu rocznego za 2017 rok

czwartek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2017.

Raport roczny Spółki za 2017 rok został uzupełniony o rozdział III na stronie 8 „Wybrane dane finansowe spółek zależnych Igoria Trade S.A. nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego”.

Załączniki:

  1. Korekta raportu rocznego Igoria Trader S.A. za 2017 rok (pdf)
  2. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za 2017 rok (pdf)
  3. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu Igoria Trade S.A. z działalności za 2017 rok (pdf)
  4. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (pdf)

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.