Wszystkie raporty

2018-03-21 Raport roczny nr 3/2018 Igoria Trade S.A. Raport roczny za 2017 rok

środa,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

  • Raport roczny Igoria Trade S.A. za 2017 rok (pdf)
  • Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za 2017 rok(pdf)
  • Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu Igoria Trade S.A. z działalności za 2017 rok (pdf)
  • Załącznik nr 3 – Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (pdf)