Wszystkie raporty

2018-08-03 Raport Bieżący nr 12/2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 3 sierpnia 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 2.200.00,10 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty 2.800.000,10 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych i dziesięć groszy).

Poprzednia treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.200.000,10 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

5/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

6/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Mając powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.800.000,10 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

5/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

6/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

7/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

8/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.