Wszystkie raporty

2018-07-02 Raport bieżący nr 11/2018 Igoria Trade S.A. Wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka otrzymała od InQbe sp. z o.o. („Akcjonariusz”) z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki – żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta, sporządzone na podstawie art. 400 § 1 i 2 k.s.h.

Akcjonariusz zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Puławska 111A/109, 02-707 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent informuje, iż Akcjonariusz zgłosił projekty uchwał objętych powyższym porządkiem obrad. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Spółka informuje, iż zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w terminie przewidzianym k.s.h., o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.