Wszystkie raporty

2020-11-02 Raport bieżący 13/2020 Igoria Trade S.A. Powołanie Prezesa Zarządu

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 2 listopada 2020 roku powołała Pana Wojciecha Kulińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu nowej kadencji.

Życiorys zawodowy

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Wojciech Kuliński

zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 2 listopada 2023 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Wojciech Kuliński posiada 20 lat doświadczenia w bankowości, instytucjach finansowych, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, na rynkach kapitałowych oraz usługach finansowych. Zarządzał wieloma projektami krajowymi i zagranicznymi o charakterze biznesowym i technologicznym dzięki czemu zdobył unikalne doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, innowacji, planowania strategii biznesowych i opracowywania technologii IT.

Pan Wojciech Kuliński posiada umiejętności analityczne, zdolności przywódcze oraz cechy i wiedzę niezbędne w procesie zarządzania ludźmi. Posiada doświadczenie w płatnościach kartowych i walutowych, oraz instrumentach finansowych m.in. akcje, instrumenty pochodne, obligacje, produkty strukturyzowane i korporacyjne oraz e-commerce.

Ukończył Uniwersytet im. Koźmińskiego w Warszawie, Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Wojciech Kuliński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

IgoPay Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do sierpnia 2018 roku,

AI Tools Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – nadal pełni,

Igness Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – nadal pełni,

Igoria Trade Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – Dyrektor – nadal pełni,

Igoria Trade Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii – Dyrektor – nadal pełni,

IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze – Dyrektor do marca 2020 roku.

5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Kuliński nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Kuliński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Wojciech Kuliński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Pan Wojciech Kuliński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Pan Wojciech Kuliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1