Wszystkie raporty

2012-04-17 Raport bieżący 1/2012 Zmiana stanu posiadania

wtorek,

Data sporządzenia     2012-04-17
Raport bieżący nr     1/2012
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Zarząd Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 roku Emitent powziął informację od pana Krzysztofa Piotrzkowskiego (akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w wyniku zawartych w dniu 13 kwietnia 2012 roku transakcji na rynku NewConnect zbył akcje Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Spółki do 9,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed rozliczeniem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 1.000.001 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 10% kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 1.000.001 głosów, tj. 10% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiada 975.468 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 9,75 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 975.468 głosów, tj. 9,75 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-04-17