Wszystkie raporty

2012-11-21 Raport bieżący 15/2012 Zmiana stanu posiadania

środa,

Data sporządzenia     2012-11-21
Raport bieżący nr     15/2012
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku Emitent powziął informację od Michelson Investments Limited (akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku zawartych w dniu 15 listopada 2012 roku transakcji na rynku NewConnect zbył akcje Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Spółki do 0% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 2.004.374 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 20,04 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 2.004.374 głosów, tj. 20,04 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-11-21