Wszystkie raporty

2013-01-04 Raport bieżący 1/2013 Zmiana stanu posiadania

piątek,

Data sporządzenia     2013-01-04
Raport bieżący nr     1/2013
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Zarząd Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku Emitent powziął informację od Jarosława Krawczyka (akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w dniach od 19 listopada 2012 roku do 12 grudnia 2012 roku nabył akcje Emitenta, zwiększając stan posiadania akcji Spółki do 25,08 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 2.124.690 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 21,12 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 2.124.690 głosów, tj. 21,12 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiada 2.500.089 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 25,08 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 2.500.089 głosów, tj. 25,08 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2013-01-04