Wszystkie raporty

2014-07-25 Raport bieżący 7/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

piątek,

Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (dalej "Ustawa") od Członka Rady Nadzorczej wpłynęła do Emitenta w dniu 24 lipca 2014 roku informacja o zawarciu w dniu 22 lipca 2014 roku transakcji sprzedaży pośrednio 762.676 akcji spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przez podmiot zależny od niego oraz bezpośrednio należących do niego 35.000 akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Członek Rady Nadzorczej posiadał pośrednio poprzez podmiot zależny 762.676 akcji Spółki, które stanowiły 5,65% ogólnej liczby glosow na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiadał bezpośrednio dodatkowo 35.000 akcji Spółki, które stanowiły 0,26% kapitał zakładowego Spółki. Łacznie przed transakcją posiadał, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy, 797.676 akcji Spółki, co stanowiło 5,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do 797.676 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu ww. transakcji Członek Rady Nadzorczej nie posiada pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki. Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2014-07-25