Wszystkie raporty

2014-07-25 Raport bieżący 8/2014 Zmiana stanu posiadania

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 24 lipca 2014r. na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkacj wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych do Spółki wpłynęła informacja od Pana Jarosława Krawczyka (Akcjonariusz), iż działając w imieniu i na rzecz Imcom Network Media Limited wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonych przez Ministrestwo Handlu, Przemysłu i Turystki na Cyprze pod numerem HE HE 305656 ze swoim zarejestrowanym biurem 6 Chalikidikis, Aradippou, 7101 Larnaca, Cypr (Imcom Network Media) – na podstawie pełnomocnictwo z dnia 11 października 2013 roku – Akcjonariusz zawiadomił w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, iż Imcom Network Media Limited dokonała nabycia 815.000 (słownie: osiemset pietnaście tysięcy) akcji Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 4.075.000 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 30,18 proc. kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.075.000 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy) to jest 30,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz oświadczył, że po dokonaniu powyższych transakcji posiada 4.890.000 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 36,22 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 36,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2014-07-25