Wszystkie raporty

2016-04-19 Raport bieżący 2/2016 IGORIA TRADE SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

wtorek,

Data sporządzenia    2016-04-19
Raport bieżący nr     2/2016
Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od osoby zobowiązanej złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z zawiadomieniem Członek Zarządu Igoria Trade S.A. dokonał następujących transakcji:

W dniu 14 kwietnia 2016r. nastąpiło objęcie poza rynkiem regulowanym 1.090.000 warrantów subskrypcyjnych emisji C Igoria Trade S.A. uprawniających do objęcia akcji serii E Igoria Trade S.A. – objęcie warrantów nastąpiło na podstawie umowy osoby uprawnionej (imiennie wskazanej uchwałą Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. z dnia 31 marca 2016r.) w ramach programu pracowniczego dla pracowników Igoria Trade S.A. wprowadzonego Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z dnia 8 maja 2014 r. Objecie warrantów nastąpiło nieodpłatnie.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.