Wszystkie raporty

2017-08-04 Raport Bieżący nr 18/2017 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 roku Emitent powziął informację od IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz, IQ Partners), który na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), zawiadomił, iż w wyniku powzięcia w dniu 2 sierpnia 2017 roku informacji o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii F, uległ zmianie pośredni udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego, Akcjonariusz posiadał pośrednio:

  • a) poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 21,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,78 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  • b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 50.554 akcji Spółki reprezentujących 0,27% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 0,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,13% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym IQ Partners posiadał pośrednio 21,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 21,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu zarejestrowania ww. podwyższenia kapitału zakładowego, Akcjonariusz posiada pośrednio:

  • a) poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 18,81% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 18,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  • b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 500.554 akcji Spółki reprezentujących 2,28% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 2,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 1,14% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników).

W związku z powyższym, IQ Partners posiada pośrednio 19,94% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie IQ Partners poinformował, iż jej podmioty zależne poza InQbe sp. z o.o. oraz Ventures Hub sp. z o.o., nie posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Ponadto Akcjonariusz informuje, iż podmiot zależny od IQ Partners, tj. InQbe sp. z o.o. jest podmiotem, z którym łączy go porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji