Wszystkie raporty

2017-08-03 Raport Bieżący nr 17/2017 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 roku Emitent powziął informację od Pana Wojciecha Kulińskiego („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w dniu 2 sierpnia 2017 roku, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Igoria Trade S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.

W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:

  • Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 6.391.653 akcji Spółki, reprezentujących 33,64 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 33,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiada 6.941.653 akcji Spółki, reprezentujących 31,55 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 31,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  • Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.
  • Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji