Wszystkie raporty

2017-08-11 Raport bieżący nr 20/2017 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

piątek,

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pani Doroty Krawczyk (dalej jako: „Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69, ust.1, pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Akcjonariusz poinformował, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 2 sierpnia 2017 roku zmienił się udział Akcjonariusza w posiadaniu akcji.

Przed dokonaniem podwyższenia kapitału Akcjonariusz posiadał 5.150.000 (pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Igoria Trade S.A., reprezentujących 27,10 proc. kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 27,10 proc. ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Akcjonariusz posiada 5.186.477 (pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki Igoria Trade S.A., reprezentujących 23,57 proc. kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 23,57 proc. ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji