Wszystkie raporty

2017-09-11 Raport bieżący 21/2017 Igoria Trade S.A. Korekta raportu bieżącego 18/2017 Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym korekty do otrzymanego 4 sierpnia 2017r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) od IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz, IQ Partners).

W związku z brakiem podania daty zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w zawiadomieniu z dnia 4.08.2017 roku na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Akcjonariusz koryguje co następuje:

było:

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku powzięcia w dniu 2 sierpnia 2017 roku informacji o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii F, uległ zmianie pośredni udział IQ Partners S.A. z siedzbą w Warszawie (dalej: „IQ Partners”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

winno być:

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku powzięcia w dniu 2 sierpnia 2017 roku informacji o zarejestrowaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku zmiany wysokości kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii F, uległ zmianie pośredni udział IQ Partners S.A. z siedzbą w Warszawie (dalej: „IQ Partners”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Poniżej treść zawiadomienia z dnia 04.08.2017 roku po uwzględnieniu korekty.

INFORMACJA

PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69a UST. 1 PKT 1 USTAWY O

OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku powzięcia w dniu 2 sierpnia 2017 roku informacji o zarejestrowaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku zmiany wysokości kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii F, uległ zmianie pośredni udział IQ Partners S.A. z siedzbą w Warszawie (dalej: „IQ Partners”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego, IQ Partners posiadała pośrednio:

a) poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 21,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,78 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 50.554 akcji Spółki reprezentujących 0,27% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 0,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,13% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym IQ Partners posiadał pośrednio 21,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 21,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu zarejestrowania ww. podwyższenia kapitału zakładowego, IQ Partners posiada pośrednio:

a) poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 18,81% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 18,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 500.554 akcji Spółki reprezentujących 2,28% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 2,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 1,14% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników).

W związku z powyższym, IQ Partners posiada pośrednio 19,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie IQ Partners informuje, iż jej podmioty zależne poza InQbe sp. z o.o. oraz Ventures Hub sp. z o.o., nie posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Ponadto IQ Partners informuje, iż podmiot zależny od IQ Partners, tj. InQbe sp. z o.o. jest podmiotem, z którym łączy go porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji