Wszystkie raporty

2017-09-20 Raport bieżący 22/2017 Igoria Trade S.A. Korekta raportu bieżącego 19/2017 Zmiana stanu posiadania

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym korekty do otrzymanego 7 sierpnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69, ust.1, pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) od Pani Doroty Krawczyk (dalej jako: „Akcjonariusz”).

Treść otrzymanej korekty:
„Działając stosownie do treści przepisu art. 69, ust.1, pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku zmienił się mój udział w posiadaniu akcji.

Informację o zmianie udziału otrzymałam w dniu 4 sierpnia 2017 roku i tego dnia złożyłam informację do spółki i KNF.

Przed dokonaniem podwyższenia kapitału posiadałam 5.150.000 (pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Igoria S.A., reprezentujących 27,10 proc. kapitału zakładowego spółki, co stanowi 27,10 proc. ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

W dniu złożenia informacji posiadałam 5.186.477 (pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji spółki Igoria S.A., reprezentujących 23,57 proc. kapitału zakładowego spółki, co stanowi 23,57 proc. ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Korekta dotyczy daty zmiany udziałów oraz wskazaniu daty o podjęciu informacji będącej przyczyną opóźnienia w podaniu informacji.”

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji