Wszystkie raporty

2018-12-04 Raport bieżący 22/2018 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Wojciecha Kulińskiego (Akcjonariusz), iż dokonał zbycia 6.948.310 (słownie: szczęść milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki.

Transakcja polegała na zbyciu akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze przez Pana Wojciecha Kulińskiego jako wkładu Partnera. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 6.948.310 (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki, reprezentujących 24,8 proc. kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 24,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz oświadczył, że po dokonaniu powyższych transakcji posiada bezpośrednio 0 (słownie: zero) akcji Spółki reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz oświadczył, że poprzez podmioty zależne posiada pośrednio 7.869.010 akcji Spółki reprezentujących 28,10 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 28,10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji