Wszystkie raporty

2018-12-04 Raport bieżący 23/2018 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem T18LL1893B z adresem 33 UBI AVENUE 3, 08-13 VERTEX SINGAPORE 408868, Singapur (Akcjonariusz), iż dokonał nabycia 7.850.310 (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki.

Transakcje polegały na nabyciu akcji Spółki poprzez wniesienie ich do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze przez Pana Wojciecha Kulińskiego oraz innego akcjonariusza jako wkładów Partnerów. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 0 (słownie: zero) akcji Spółki, reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz oświadczył, że po dokonaniu powyższych transakcji posiada 7.850.310 (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 28,04 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28,04 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji