Wszystkie raporty

2019-02-07 Raport bieżący nr 11/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

czwartek,

Raport bieżący 11/2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639, tj. , dalej: „Ustawa o ofercie”), wpłynęło zawiadomienie, iż w dniu 5 lutego 2019 roku NVM TRADING Sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz”) dokonała transakcji, w wyniku których nabyła łącznie 800 000 akcji Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) za cenę ważoną wolumenem: 0,78 zł każda akcja.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem transakcji NVM Trading Sp. z o. o posiadała 6 000 000 akcji Spółki, reprezentujących 21,43 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji NVM Trading Sp. z o.o posiada 6.800.000 akcji Spółki, reprezentujących 24,29 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.