Wszystkie raporty

2019-02-20 Raport bieżący nr 17/2019 Korekta raportu ESPI nr 23/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

środa,

Raport bieżący 17/2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI

nr 23/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku – Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A. Powyższe wynika z faktu, iż zawiadomienie przesłane przez akcjonariusza posiada wszystkie niezbędne

– określone w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie – dane, w tym daty zdarzeń powodujących zmiany udziałów, a nie wszystkie te dane zostały przedstawione przez Spółkę w raporcie ESPI nr 23/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku.

Wobec powyższego skorygowana treść raportu brzmi następująco:

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu

4 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem T18LL1893B z adresem 33 UBI AVENUE 3, 08-13 VERTEX SINGAPORE 408868, Singapur (dalej: „Akcjonariusz”), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomiła, iż w związku ze zrealizowaniem transakcji nabycia akcji Spółki poprzez wniesienie ich do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze przez Pana Wojciecha Kulińskiego oraz drugiego udziałowca jako wkładów Partnerów, nabyła 7.850.310 akcji Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie przez Akcjonariusza transakcji nabycia w dniu 3 grudnia 2018 roku akcji Spółki w ilości 7.850.310 sztuk, na podstawie trzech umów transferu akcji Spółki, które przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 0 akcji Spółki reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 7.850.310 akcji Spółki reprezentujące 28,04 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 28,04 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż ten punkt nie dotyczy raportu.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz poinformował, iż ten punkt nie dotyczy raportu.