Wszystkie raporty

2019-02-20 Raport bieżący nr 18/2019 Korekta raportu ESPI nr 24/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku – Zmiana stanu pośredniego posiadania akcji Igoria Trade S.A.

środa,

Raport bieżący 18/2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 24/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Zmiana stanu pośredniego posiadania akcji Igoria Trade S.A. Powyższe wynika z faktu, iż zawiadomienia przesłane przez akcjonariuszy posiadają wszystkie niezbędne – określone w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie – dane, w tym daty zdarzeń powodujących zmiany udziałów, a nie wszystkie te dane zostały przedstawione przez Spółkę w raporcie ESPI nr 24/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku.

Wobec powyższego skorygowana treść raportu brzmi następująco:

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu

4 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Wojciecha Kulińskiego (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił, iż w dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2018 roku dokonał transakcji, w wyniku których nabył pośrednio 7.869.010 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Pierwszą transakcją było zbycie przez Akcjonariusza 6.948.310 osobiście posiadanych akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze jako wkładu większościowego Partnera. Akcjonariusz poinformował, że następnie również drugi udziałowiec zbył, jako wkład Partnera, 902.000 akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, w której Akcjonariusz jest większościowym Partnerem. Ponadto Akcjonariusz wskazał, że wskazane transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu, a kolejne transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect i polegały na nabyciu łącznie 18.700 akcji Spółki przez spółkę IgoriaCard Pte. Ltd., w której Akcjonariusz jest jedynym udziałowcem. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie przez Akcjonariusza transakcji zbycia w dniu 3 grudnia 2018 roku akcji Spółki w ilości 6.948.310 sztuk, na podstawie dwóch umów transferu akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze jako wkładu większościowego Partnera, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych pośrednio przez Akcjonariusza.

Dokonanie przez drugiego udziałowca transakcji zbycia w dniu 3 grudnia 2018 roku akcji Spółki w ilości 902.000 sztuk poprzez wniesienie ich jako wkład Partnera do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, w której Akcjonariusz jest większościowym Partnerem, na podstawie jednej umowy transferu akcji Spółki, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych pośrednio przez Akcjonariusza.

Dokonanie przez spółkę IgoriaCard Pte. Ltd., w której Akcjonariusz jest jedynym udziałowcem, transakcji nabycia w dniach 28 listopada 2018 roku, 29 listopada 2018 roku, 3 grudnia 2018 roku oraz 4 grudnia 2018 roku, kolejno 100 akcji Spółki, 9.500 akcji Spółki, 100 akcji Spółki oraz 9.000 akcji Spółki, na podstawie transakcji zawartych na rynku NewConnect, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych pośrednio przez Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 6.948.310 akcji Spółki reprezentujących 24,8 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 24,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał pośrednio 0 akcji Spółki reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 0 akcji Spółki reprezentujące 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada pośrednio 7.869.010 akcji Spółki reprezentujących 28,10 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 28,10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż podmiotem zależnym od Akcjonariusza, który posiada akcje Spółki, jest spółka IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (Akcjonariusz posiada w niej 100% udziałów). Spółka ta samodzielnie posiada mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż ten punkt nie dotyczy raportu.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz poinformował, iż ten punkt nie dotyczy raportu.