Wszystkie raporty

2020-01-21 Raport bieżący 1/2020 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

piątek,

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512 (dalej: „Ustawa o ofercie”), wpłynęło zawiadomienie, iż w dniu 18 lutego 2020 roku Haprin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Haprin”) dokonała nabycia 3.300.000 akcji Spółki, stanowiących 11,79% kapitału zakładowego Spółki oraz 11,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – w transakcji poza rynkiem regulowanym.

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, Haprin posiadała pośrednio poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (posiadającą 255.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 255.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Haprin posiada 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

Po nabyciu akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, Haprin posiada:

a)bezpośrednio 3.300.000 akcji Spółki, reprezentujących 11,79% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 3.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 11,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b)pośrednio poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (posiadającą 255.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 255.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Haprin posiada 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym Haprin posiada bezpośrednio oraz pośrednio 12,24% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Haprin poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Haprin, poza IgoPay sp. z o.o., posiadające akcje Spółki.

Haprin poinformował, że w stosunku do Haprin nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

Haprin poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art., 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.