Wszystkie raporty

2020-01-21 Raport bieżący 2/2020 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

piątek,

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust, 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512 (dalej: „Ustawa o ofercie”), wpłynęło zawiadomienie, iż w dniach 18-19 lutego 2020 roku InQbe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „IQ Partners”) dokonała sprzedaży w transakcji poza rynkiem regulowanym 3.300.000 akcji Spółki, stanowiących 11,79% kapitału zakładowego Spółki oraz 11,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 138.000 akcji Spółki, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – w ramach sesji giełdowej na rynku NewConnect.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, IQ Partners posiadała pośrednio:

– poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 3.438.000 akcji Spółki, reprezentujących 12,28% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.438.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 12,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

– poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (posiadającą 255.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 255.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym, IQ Partners posiadała pośrednio 12,73% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (posiadającą 255.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 255.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, InQbe sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 3.438.000 akcji Spółki, reprezentujących 12,28% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.438.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 12,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji w ramach transakcji, o których mowa powyżej, InQbe sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki.

W związku z powyższym IQ Partners poinformował, iż podmioty zależne od IQ Partners, poza Ventures Hub sp. z o.o., nie posiadają akcji Spółki.

IQ Partners poinformował, że w stosunku do IQ Partners nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

IQ Partners poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art., 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Ponadto IQ Partners poinformował, że podmiot zależny od IQ Partners tj. InQbe sp. z o.o. jest podmiotem, z którym łączy go porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.