Wszystkie raporty

2011-12-12 Raport bieżący 7/2011 Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Data sporządzenia     2011-12-12
Raport bieżący numer     7/2011

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku Emitent powziął informację od spółki Banerco Limited, która na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż Banerco Limited w wyniku zawartych w dniach 7 i 8 grudnia 2011 roku transakcji na rynku NewConnect zbyła akcje Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Spółki do 0 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, Banerco Limited posiadał 1.000.000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 10 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 1.000.000 głosów, tj. 10% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, Banerco Limited nie posiada żadnej akcji Emitenta, co odbiera mu prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

12.12.2011 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu