Wszystkie raporty

2012-04-03 Raport bieżący 13/2012 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informujące, iż na podstawie podjętej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 stycznia 2012 r. sąd rejestrowy w dniu 22 marca 2012 r. dokonał wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartości nominalnej 500.000 zł.

Na podstawie powyższej uchwały został zarejestrowany i wpisany § 8a statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2012 roku, o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru."

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu.

Załącznik:

  1. Statut-tekst_jednolity.pdf

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

03.04.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu