Wszystkie raporty

2012-12-28 Raport bieżący 30/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w ramach kapitału docelowego

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 100.000,00 zł, w drodze emisji 1.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr każda, po cenie emisyjnej 30 gr za każdą akcję. Akcje te zostaną objęte i opłacone wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

  1. 12908478_Zal._nr_1_-_Uchwala_Zarzadu_o_podwyzszeniu_kapitalu.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

28.12.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu