Wszystkie raporty

2013-02-11 Raport bieżący 6/2013 Zmiana Autoryzowanego Doradcy

poniedziałek,

Data sporządzenia     2013-02-11
Raport bieżący numer     6/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 28 lutego 2013 roku ulegnie rozwiązaniu umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, zawarta pomiędzy Emitentem a EBC Solicitors S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z PL Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życiem z dniem 1 marca 2013 roku, tj. z dniem następnym po wygaśnięciu poprzedniej umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Zawarcie powyższej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii D Emitenta do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

11.02.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu