Wszystkie raporty

2013-08-30 Raport bieżący 29/2013 – Zamiana warrantów na akcje serii C w ramach kapitału warunkowego

piątek,

Data sporządzenia      2013-08-30
 
Raport bieżący numer   29/2013
 
Treść raportu: 
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2013r. na podstawie uchwały z dnia 10 stycznia 2012r. uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. w sprawie emisji 2 500 000 warrantów serii A uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C oraz emisji 2 500 000 warrantów serii B uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C (komunikat EBI nr 2/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.), nastąpiła zamiana 2 500 000 warrantów serii A na 2 500 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda, po cenie emisyjnej 10 gr za każdą akcję.
Akcje te zostały objęte i opłacone w dniu 29 sierpnia 2013r. wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 250 000,00 zł przez Prezesa Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 5a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 

30.08.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu