Wszystkie raporty

2013-09-30 Raport bieżący 31/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta.

poniedziałek,

 Data sporządzenia      2013-09-30

 
 
Raport bieżący numer   31/2013
 
Treść raportu: 
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że otrzymał informację od Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, iż dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, poprzez zamianę 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów serii A. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.100.000,10 zł (jeden milion sto tysięcy dziesięć groszy) do kwoty 1.350.000,10 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) i obecnie dzieli się na 13.500.001 (trzynaście milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
– 2.000.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego aktualny stan akcjonariatu kształtuje się następująco:
IQ Partners S.A. – 4.138.000 akcji – 30,65%
Krawczyk Jarosław – 3.141.018 akcji – 23,27%
Wojciech Kuliński – 2.794.640 akcji – 20,70%
IgoPay Sp. z o.o. – 1.000.000 akcji – 7,41%
Sumixam Ltd. – 562.809 akcji – 4,17%
Pozostali akcjonariusze – 1.863.534 akcji – 13,80%
W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C nastąpiła rejestracja zmian Statutu Emitenta.
Zmienił się §9. Statutu Spółki, który otrzymał następującą treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.350.000,10 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5, 5a i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
30.09.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu