Wszystkie raporty

2014-05-08 Raport bieżący 13/2014 Powołania Prezesa Zarządu

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 8 maja 2014 roku powołał Wojciecha Kulińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu nowej kadencji.

Życiorys zawodowy

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Wojciech Kuliński
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 8 maja 2017 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Wojciech Kuliński posiada 14-o letnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w sektorze usług finansowych. Przez okres 10-u lat pełnił funkcje kierownicze w departamentach IT, Middle Office i Operacji w Deutsche Banku. Odpowiadał za liczne krajowe i międzynarodowe projekty o charakterze biznesowym i technologicznym, w tym wprowadzanie na rynek nowych produktów finansowych.

Przebieg pracy zawodowej:

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Wojciech Kuliński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

IgoPay Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – nadal pełni, nie posiadał i nie posiada udziałów.
AI Tools Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – nadal pełni, posiada 0,01% udziałów.
Igness Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – nadal pełni, posiada 51% udziałów.

5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Kuliński nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Kuliński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Wojciech Kuliński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Pan Wojciech Kuliński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Pan Wojciech Kuliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.