Wszystkie raporty

2015-05-04 Raport bieżacy 10/2015 Korekta raportu rocznego

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu rocznego opublikowanego w dniu 5 marca 2015 roku nr 4/2015 w zakresie pkt. 5 "Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego".

Korekta raportu wynika z faktu wystąpienia pomyłki pisarskiej na drugiej stronie opinii biegłego rewidenta. W wyniku pomyłki wskazano: "Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wskazujący stratę netto w kwocie 371.117,71 zł", zaś prawidłowa informacja to: "Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wskazujący zysk netto w kwocie 371.117,71 zł".

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje ponownie raport roczny z poprawioną Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załącznik:

  1. Opinia i raport biegłego rewidenta – Igoria Trade 2014 rok.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu