Wszystkie raporty

2016-05-14 Raport Bieżący nr 7/2016 Igoria Trade S.A. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C

sobota,

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13 maja 2016 roku, w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii C dokonanej na podstawie uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku, wydał 2.885.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję i o łącznej wartości nominalnej 288.500 zł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, tj. pracownikom Spółki.

Akcje zostały wydane w postaci odcinków zbiorowych po uprzednim wniesieniu przez uprawnionych pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji w wysokości 288.500 zł.

Akcje serii E w liczbie 2.885.000 stanowią 15,18 proc. kapitału zakładowego Spółki i 15,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z wydaniem akcji serii E, a także w nawiązaniu do dokonanej przez sąd rejestrowy rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.000,10 zł i dzieli się na:

  1. 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  2. 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  3. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  4. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  5. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.