Wszystkie raporty

2017-03-20 Raport Roczny nr 4/2017 Igoria Trade S.A. Raport roczny Igoria Trade S.A. za 2016 rok

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport roczny Igoria Trade S.A. za rok obrotowy 2016

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok

Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta