Wszystkie raporty

2017-04-19 Raport Bieżący nr 5/2017 Igoria Trade S.A. Zakończenie subskrypcji akcji serii F – dokonanie przydziału akcji

środa,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Igoria Trade S.A. z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 28 grudnia 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 14 kwietnia 2017 roku.

2) Data przydziału akcji: 14 kwietnia 2017 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.000.000 sztuk.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii F w liczbie 3.000.000 (trzy miliony) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne);
Akcje serii F w liczbie 3.000.000 (trzy miliony) zostały pokryte wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Oferty objęcia akcji serii F zostały skierowane do 10 podmiotów. Akcje serii F zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii F dokonali zapisów na oferowane akcje.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii F zawarto 9 umów objęcia akcji serii F.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynoszą 39.500,00 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25.500,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 14.000,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.