Wszystkie raporty

2018-06-18 Raport Bieżący nr 7/2018 Igoria Trade S.A. Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 27 grudnia 2017 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 grudnia 2017r.
Data zakończenia subskrypcji: 18 czerwca 2018r.

2) Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 18 czerwca 2018 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii G
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji serii G nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,70 (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje Serii G zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy) złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwóm podmiotom.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia akcji zostały zawarte z jednym podmiotem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 12.000 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.000 zł,
– koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect