Wszystkie raporty

2018-06-25 Raport Bieżący nr 10/2018 Igoria Trade S.A. Zakończenie subskrypcji akcji serii H i dokonanie przydziału akcji

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2018 r.
Data zakończenia subskrypcji: 22 czerwca 2018 r.

2) Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii H doszła do skutku w dniu 18 czerwca 2018 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji serii H nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.000.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii H były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii H zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony) złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z jednym podmiotem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 6.000 zł, w tym:

  • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
  • koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  • koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6.000 zł,
  • koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect